Vplyv marihuany na sexualitu a plodnosť muža

Téma: Plodnosť
Dátum: February 19, 2021

Vplyv marihuany na sexualitu a plodnosť muža | Urocentrum Poradňa | Urológ Bratislava

V magazíne Urozpravodaj ma nedávno zaujal článok MUDr. Jana Pokorného, FEBU, MBA, ktorý spracoval tému „Konopí (Cannabis) a mužská plodnost: systematický přehled“. Pokorný vychádzal z práce autorov Payne K. S., Mazur D. J., Hotaling J. M. et al.: Cannabis and Male Fertility: A Systematic Review, zverejnenej v The Journal of Urology. 2019 Oct: 202 (4): 674–681. Spomínaní autori z lekárskej fakulty zo Salt Lake City sa vo svojej vedeckej práci zamerali na tému ovplyvnenia mužskej plodnosti a sexuality užitím konope. Táto téma ma zaujala aj preto, že na problém s mužskou plodnosťou sa ako urológ, andrológ a sexuológ snažím pozerať komplexe. Zároveň, v súčasnosti stúpa popularita preskripcie marihuany na liečebné účely pri rôznych chorobách, poruchách, či chronických bolestiach. Skúša sa dokonca kombinovať s opiátmi, a to na základe výsledkov štúdií odvolávajúcich sa na možnosť efektívnejšieho potlačenia bolesti a následného zníženia dávok opiátov. Aj z týchto dôvodov som rád, že sa upozorňuje na vedľajšie zdravotné účinky užívania tejto drogy.

Hoci sa konope s rôznou mierou účinnosti využíva na lekárske účely, v medicíne stále absentujú dostatočné informácie o negatívnych účinkoch užívania tejto drogy. Doktor Pokorný sa vo svojom článku dotýka vedeckých štúdií, ktoré poukazovali na zmeny hladín reprodukčných hormónov, morfologickej a funkčnej zmeny spermií, zníženia sexuálneho výkonu a libida. Vyššie spomínaní autori vedeckej práce uskutočnili systematickú recenziu odbornej literatúry zaoberajúcej sa otázkou, či nadmerné užívanie konope ovplyvňuje plodnosť a sexualitu mužov, pričom porovnávané boli najmä hladiny hormónov, veľkosť pohlavných žliaz, parametry ejakulátu a sexuálne funkcie.

Ako vieme, hlavnou psychoaktívnou zložkou marihuany je tzv. tetrahydrokanabinol, známy ako THC. Jeho užitie sa spája so zmenami v zmyslovom vnímaní, zmenami nálad a utlmením bolesti. Aj vzhľadom na posledné menované, sa táto droga využíva na lekárske účely. Ako uvádza Pokorný, „THC sa viaže na proteínové receptory CB1 a CB2, na ktoré sa viažu endogénne kanabinoidy. Cez tieto receptory je ovplyvňovaný rad funkcií, mimo iného hospodárenie s energiou, pamäť, pohyb a bolesť. Vedecké práce preukázali prítomnosť receptorov pre kanabinoidy na spermiách, čo naznačuje, že by užitie konope mohlo mať vplyv na funkciu spermií.“

VPLYV KONOPE NA VYBRANÉ PARAMETRE

Z publikovaného článku by som rád upozornil na spojitosť medzi užívaním konope a sexuálnymi funkciami. Vo viacerých prácach bolo konope popísané ako prostriedok zvyšujúci libido a sexuálnu túžbu pri hyposexualite. Avšak Pokorný vo svojom článku uvádza zistenia Aversa et al., ktorí verifikovali sťažnosti na erektilnú dysfunkciu u 78% jedincov často fajčiacich marihuanu, na rozdiel od kontrolnej skupiny, kde bola incidencia erektilnej dysfunkcie len 3%.

78%

erektilna dysfunkcia u jedincov často fajčiacich marihuanu

28%

nižšia koncentrácia spermií

29%

nižší počet spermií

Pri sledovaní spojitosti medzi užívaním THC a počtom spermií, možno upriamiť pozornosť na prácu Gundersena. Gundersen v tejto súvislosti uvádza, že muži, ktorí priznali užitie marihuany viac než raz týždenne, mali o 28% nižšiu koncentráciu a o 29% nižší počet spermií než muži, ktorí konope nikdy neužívali. Pokorný vo svojom článku uvádza ďalšie práce, ktoré preukazovali väzby medzi redukciou počtu a koncentráciou spermií pri užití konope. Avšak ako ďalej upozorňuje, presný a kauzálny mechanizmus účinku je treba verifikovať ďalšími prácami.

Za zmienku stoja aj zistenia týkajúce sa morfológie. Tento ukazovateľ skúma tvar spermií a odhaľuje akékoľvek tvary odchyľujúce sa od normálne vyzerajúcich spermií. Odchýlkami sa myslí napríklad dvojitá hlavička, dvojité bičíky, deformácie hlavičiek a pod. Za normálny morfologický nález za považuje taký,ktorý obsahuje aspoň 60% spermií normálneho tvaru. Skúmané práce poukazujú na to, že užívanie konope vyvoláva tvarové zmeny spermií.

Čo sa týka schopnosti fertilizácie/oplodnenia, výskumy z rešerše naznačujú, že kanabinoidy (na ktorí sa viaže THC) udržujú spermie v pokojnom stave a znemožňujú ich aktiváciu. Podobný efekt pozorovali Schuel et al. pri chromatografickom monitorovaní spermií behom ich cesty k oplodneniu. Rossato a kol. inkubovali vzorky ejakulátu s endokanabinoidom anandamidom v rôznych koncentráciách a zistili, že životaschopnosť spermií klesá úmerne jeho dávke.

Ďalším sledovaným parametrom, na ktorý chcem poukázať, bola hladina pohlavných hormónov. V jednej zo skúmaných prác Kolodny et al. zistili významné zníženie hladiny testosterónu medzi chronickými užívateľmi konope, v porovnaní so skupinou, ktorá konope nikdy neužila (p < 0,001). Pokles testosterónu bol taktiež potvrdený aj na zvieracích modeloch.

DISKUSIA A ZÁVER

„Súčasné pozorovania preukázateľne naznačujú, že užívanie konope má negatívny dopad na mužskú plodnosť, konkrétne na množstvo a koncentráciu spermií, ďalej ich morfológiu, motilitu, viabilitu a schopnosť fertilizácie. Preukázateľne znižuje hladinu FSH a testosterónu, variantne i LH hormónu. Ďalej štatisticky významne znižuje veľkosť pohlavných žliaz a má represívny vplyv na erekciu. Jediné štatisticky významné pozitívum bolo verifikované na sexuálnu túžbu a libido po jednorazovom podaní THC. K overeniu týchto rozsiahlych nálezov je potrebné uskutočniť ďalšie a ideálne slepé štúdie. S ohľadom na stúpajúce medicínske využitie konope by si lekári pri jeho preskripcii mali byť vedomí všetkých potencionálne nežiaducich následkov.“_ , uzatvára článok Pokorný.

Ako urológ, andrológ a sexuológ sa prikláňam k názoru kolegov, ktorí v rámci prevencie odporúčajú párom prestať užívať marihuanu aspoň šesť mesiacov pred tým, ako chcú splodiť potomstvo.

Odborné informácie boli čerpané z článku „Konopí (Cannabis) a mužská plodnost: systematický přehled“ , ktorý pre Urozpravodaj spracoval MUDr. Jan Pokorný, FEBU, MBA, 19. 1. 2021.
Zdroj: Payne K. S., Mazur D. J., Hotaling J. M. et al.: Cannabis and Male Fertility: A Systematic Review. The Journal of Urology. 2019 Oct: 202 (4): 674–681.

ZVERTE SA DO RÚK ODBORNÍKOM

Ak máte otázky, obavy, alebo si chcete rezervovať termín na vyšetrenie, kontaktujte nás mailom na info@urocentrum.sk alebo telefonicky, na čísle 0904 890 601. Radi vás uvítame v našej ambulancii Urocentrum - Bratislava, s.r.o., Vajnorská 40, 832 63 Bratislava, kde pohodlne zaparkujete priamo pred budovou polikliniky. Pacientov objednávame na presný čas, pričom sms a telefonické predvolávanie na vyšetrenie je samozrejmosťou.

NEMAJTE OBAVY, ZAČNIME VECI RIEŠIŤ.

MUDr. Jozef Dubravický, MPH

MUDr. Jozef Dubravický, MPH

Urológ, andrológ, sexuológ a transplantačný urológ MUDr. Jozef Dubravický, MPH študoval medicínu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Doplnkové štúdiá v obore absolvoval v Belgicku, Taliansku, Nemecku, Anglicku, Čechách, Argentíne a v Číne. Od roku 1996 vykonáva aktívnu prax a vyučuje študentov v Univerzitnej nemocnici v Bratislave, na Urologickej klinike s centrom pre transplantácie obličiek. Má atestácie z urológie, andrológie, onkologickej urológie a intervenčnej ultrasonografie. Špecializuje sa na otvorené, ale najmä endoskopické a laparoskopické urologické, transplantačné a andrologické operácie. Pravidelne publikuje v domácich aj zahraničných odborných médiách a prednáša doma i v zahraničí na odborných seminároch a konferenciách. Vedie vlastnú rodinnú urologickú ambulanciu, Urocentrum - Bratislava, s.r.o.

Vedeli ste, že