VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY („VOP“) – ESHOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY („VOP“) - ESHOP

PODMIENKY VYSTAVENIA A UPLATNENIA DARČEKOVÝCH POUKÁŽOK

 1. Základné ustanovenia

   
  1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej „Podmienky“) upravujú nákup poukážok spoločnosti Urocentrum – Bratislava s. r.o., so sídlom Vajnorská 40, Bratislava 831 03, IČO: 43 776 973, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 48666/B („Poskytovateľ“) prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa a ich uplatnenie za účelom úhrady poskytovania zdravotnej starostlivosti Poskytovateľom, a prípadne aj ďalšieho tovaru a služieb Poskytovateľa.
  2.  
  3. Poskytovateľ je držiteľom platného povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v špecializáciách v rozsahu zapísanom v obchodnom registri a prevádzkuje zariadenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pod názvom Urologická a sexuologická ambulancia Urocentrum – Bratislava, s.r.o., ktoré sa nachádza na adrese Vajnorská 40, 832 63 Bratislava, Slovenská republika („Miesto poskytnutia zdravotnej starostlivosti“).
  4.  
  5. Darčeková poukážka oprávňuje jej držiteľa na úhradu ceny príslušného zdravotného výkonu vykonávaného Poskytovateľom, na ktorý bola darčeková poukážka vystavená a to až do výšky nominálnej hodnoty, na ktorú je darčeková poukážka vystavená. Darčeková poukážka oprávňuje jej držiteľa na úhradu ceny ďalších služieb a tovarov, ktoré prípadne Poskytovateľ ponúka, a to až do výšky nominálnej hodnoty, na ktorú je darčeková poukážka vystavená.
  6. Cena jednotlivých výkonov, služieb a tovarov je uvedená v cenníku Poskytovateľa. Cenník Poskytovateľa je k dispozícii v Mieste poskytnutia zdravotnej starostlivosti. 
  7.  
 2. Online nákup darčekovej poukážky

   
  1. V prípade záujmu o online nákup darčekovej poukážky, objednávateľ na webovej stránke www.urocentrum.sk zvolí príslušnú darčekovú poukážku v príslušnej hodnote; v elektronickom formulári správne a pravdivo vyplní a odošle všetky povinne poskytované údaje v rozsahu meno a priezvisko, emailová adresa; a vykoná úhradu hodnoty darčekovej poukážky platobnou kartou, prípadne iným spôsobom, ak je dostupný. 
  2. Potvrdenie o zakúpení darčekovej poukážky bude objednávateľovi doručené emailom na ním uvedenú emailovú adresu spolu s unikátnym kódom priradeným ku každej poukážke. Objednávateľovi bude darčeková poukážka zaslaná elektronicky, na ním uvedenú emailovú adresu.
  3. Na darčekovej poukážke môže byť uvedené meno Objednávateľa, alebo meno konkrétneho držiteľa, odlišného od osoby Objednávateľa, alebo darčeková poukážka môže byť vystavená bez údajov konkrétnej oprávnenej osoby.
  4. V prípade, že je darčeková poukážka vystavená bez údajov konkrétnej oprávnenej osoby, stáva sa prenosnou a môže byť využitá akoukoľvek osobou, ktorá darčekovú poukážku riadne predloží Poskytovateľovi.
  5. Platobná brána FONDY predstavuje jednoduchý a bezpečný spôsob platby online. Platobná brána Fondy je pod dohľadom Národnej banky / číslo oprávnenia FCA UK, č. 900705 /. Po výbere platobnej možnosti budete presmerovaný na stránku banky. Pri platbe kartou je potrebné zadať údaje z platobnej karty. Vaša platba bude pripísaná behom pár minút. Týmtospôsobom zaplatíte platobnou kartou cez internet alebo rýchlym on-line bankovým prevodom. Tento spôsob platby nie je spoplatnený.
   Viac informácií nájdete na našej internetovej stránke : https://fondy.io
   V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať : slovakia@fondy.eu
 3. Práva a povinnosti držiteľa darčekovej poukážky pri jej uplatnení 

   
  1. Darčekovú poukážku možno uplatniť len v Mieste poskytnutia zdravotnej starostlivosti jej predložením. O uplatnení darčekovej poukážky je jej držiteľ povinný personál Poskytovateľa informovať vopred.
  2. Darčeková poukážka môže byť predložená v tlačenej podobe s uvedením unikátneho kódu, alebo v elektronickej podobe s uvedením unikátneho kódu.
  3. Darčekovú poukážku možno použiť do dátumu, ktorý je na poukážke vyznačený. Ak dátum platnosti vyznačený nie je, platnosť poukážky nie je časovo obmedzená.
  4. Ak nie je s Poskytovateľom výslovne dohodnuté inak, každú darčekovú poukážku možno uplatniť iba jednorazovo. Ak hodnota darčekovej poukážky prevyšuje cenu výkonu, služby alebo tovaru, rozdiel sa držiteľovi poukážky na novú poukážku neprevádza a nevyčerpaná suma sa nevypláca v peniazoch. Ak je hodnota darčekovej poukážky nižšia ako cenu výkonu, služby alebo tovaru a Poskytovateľ výslovne neurčí inak, držiteľ darčekovej poukážky je oprávnený rozdiel uhradiť v peniazoch. Pri jednej platbe možno použiť aj viacero darčekových poukážok, ak Poskytovateľ nestanoví inak. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neumožniť kombináciu uplatnenia darčekovej poukážky a rôznych zliav a akciových ponúk; o takomto obmedzení Poskytovateľ zverejnení informáciu v rámci konkrétnej akciovej ponuky.
  5. Darčekovú poukážku nie je možné vymeniť za finančné prostriedky (v hotovosti alebo bezhotovostne); bod 5.4 týchto Podmienok tým nie je dotknutý. Darčekovú poukážku možno vymeniť za inú poukážku s predĺženou platnosťou, len po predchádzajúcej dohode s Poskytovateľom.
   
 4. Spracúvanie osobných údajov („GDRP“)

   
  1. Objednávateľ darčekovej poukážky ako dotknutá osoba berie na vedomie, že jeho osobné údaje v rozsahu uvedenom v objednávkovom formulári a údaje týkajúce sa vykonanej platby budú spracúvané Poskytovateľom ako prevádzkovateľom za účelom vystavenia objednanej darčekovej poukážky. 
  2.  
  3. Právnym základom spracúvania osobných údajov je podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) splnenie záväzku Poskytovateľa vystaviť zakúpenú darčekovú poukážku. Poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a právnym následkom ich neposkytnutia je nemožnosť vystaviť poukážku. Osobné údaje objednávateľa budú uchovávané po dobu dvadsať rokov. Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu alebo profilovaniu.
  4.  
  5.    Dotknutá osoba má (i) právo požadovať od Poskytovateľa potvrdenie, či sú jej osobné údaje spracúvané, (ii) právo na opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov, (iii) právo na vymazanie osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v GDPR, najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktoré boli získané, (iv) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v GDPR, (v) právo na prenosnosť údajov, t. j. právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, a (vi) právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu; v Slovenskej republike je týmto orgánom Úrad na ochranu osobných údajov SR so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. 
  6.  
  7. Dotknutá osoba môže kontaktovať prevádzkovateľa v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a uplatňovať svoje práva buď písomne na adrese, ktorá je ako adresa sídla spoločnosti Urocentrum – Bratislava, s.r.o., zapísaná v príslušnom obchodnom registri alebo prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na stránke https://urocentrum.sk/kontaktujte-nas/
  8.  
  9. Osobné údaje budú spracúvať v mene Poskytovateľa jeho zamestnanci. Poskytovateľ poveril niektorými spracovateľskými operáciami aj tretie osoby (sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa, v rozsahu a za podmienok dohodnutých s prevádzkovateľom). Sprostredkovateľmi pri spracúvaní osobných údajov sú osoby, ktoré zabezpečujú technickú prevádzku webovej stránky, prostredníctvom ktorej sú darčekové poukážky objednávané. Osobné údaje objednávateľa môžu byť poskytnuté poskytovateľom platobných služieb za účelom realizácie úhrady darčekovej poukážky. 
  10.  
  11. O spracúvaní osobných údajov pacientov Poskytovateľom, ku ktorému dochádza v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, prípadne v rámci poskytovania iných služieb alebo pri predaji tovaru, budú držitelia darčekových poukážok informovaní pri uzatvorení zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, prípadne pri poskytnutí inej služby či predaji tovaru.
   
 5. Záverečné ustanovenia

   
  1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto Podmienky. Prípadné zmeny nebudú mať vplyv na uplatnenie už vystavených poukážok. 
  2.  
  3. Kúpou darčekovej poukážky jej objednávateľ vyslovuje súhlas s týmito Podmienkami. Objednávateľ darčekovej poukážky sa zaväzuje, že držiteľa, ktorému darčekovú poukážku odovzdá, oboznámi s týmito Podmienkami a zabezpečí, aby ich držiteľ dodržiaval.
  4.  
  5. Objednávateľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, súčasťou ktorej sú tieto Podmienky, a to v lehote 14 dní od doručenia potvrdenia podľa bodu 2.2 týchto Podmienok zaslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy na adresu sídla Poskytovateľa alebo na kontaktnú emailovú adresu Poskytovateľa uvedenú na webových stránkach Poskytovateľa; za týmto účelom je objednávateľ oprávnený použiť i formulár, ktorý tvorí Prílohu č. 1 týchto Podmienok. Darčekovú poukážku musí v takomto prípade objednávateľ doručiť na vlastné náklady na adresu sídla Poskytovateľa alebo odovzdať osobne v Mieste poskytnutia zdravotnej starostlivosti najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Po splnení podmienok uvedených v tomto bode má objednávateľ nárok na vrátenie vykonanej úhrady.  
  6.  
  7. Objednávateľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov.
   
 6.