REKLAMAČNÝ PORIADOK

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Žiadosť o nápravu a jej vybavenie

 1. Tento reklamačný poriadok je vypracovaný pre spoločnosť Urocentrum – Bratislava s. r.o., so sídlom Vajnorská 40, Bratislava 831 03, IČO: 43 776 973, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 48666/B.
 2. Urologická a sexuologická ambulancia Urocentrum – Bratislava, s.r.o. je povinná poskytovať zdravotnú starostlivosť správne. Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie diagnózy so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia klienta alebo zlepšenia jeho stavu pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy a v súlade so štandardnými postupmi na výkon prevencie, štandardnými diagnostickými postupmi a štandardnými terapeutickými postupmi pri zohľadnení individuálneho stavu klienta.
 3. Ak sa klient domnieva, že sa mu neposkytla zdravotná starostlivosť správne, alebo sa domnieva, že iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka Urocentrum – Bratislava, s.r.o. v súvislostis poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je nesprávne, má právo požiadať Urocentrum – Bratislava, s.r.o. o nápravu; žiadosť sa podáva písomne na adresu sídla Urocentrum – Bratislava, s.r.o..
 4. Urocentrum – Bratislava, s.r.o. klienta písomne informuje o spôsobe vybavenia jeho žiadosti najneskôr do 30 dní od jej podania, ak z obsahu žiadosti nevyplýva nutnosť konať bezodkladne alebo
v kratšej lehote. Urocentrum – Bratislava, s.r.o. môže informáciu o spôsobe vybavenia žiadosti zaslať klientovi aj emailom alebo telefonicky, ak klient v žiadosti uviedol aj svoju emailovú adresu alebo telefónne číslo.
 5. Ak Urocentrum – Bratislava, s.r.o. žiadosti klienta nevyhovie alebo neinformuje klienta o spôsobe vybavenia žiadosti najneskôr do 30 dní od jej podania, má klient právo (i) požiadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o vykonanie dohľadu podľa zákona č. 581/2004 Z. z., ak predmetom žiadosti je správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti alebo (ii) obrátiť sa na Bratislavský samosprávny kraj, ak predmetom žiadosti je   iné   rozhodnutie   ošetrujúceho zdravotníckeho   pracovníka   v súvislosti  s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej statostlivosti.
 6. Reklamáciu poskytnutej zdravotnej starostlivosti môže klient uplatniť (i) v štandardnej záručnej dobe 24 mesiacov alebo (ii) v záručnej dobe osobitne určenej zo strany Urocentrum – Bratislava, s.r.o. v poučení, informovanom súhlase alebo v inom písomnom dokumente, pričom záručná doba v každom prípade začína plynúť dňom poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Reklamácia musí byť uplatnená písomne a včas doručená na adresu sídla Urocentrum – Bratislava, s.r.o.. Klient je povinný v reklamácií uviesť (i) dátum poskytnutia zdravotnej starostlivosti, (ii) druh reklamovanej zdravotnej starostlivosti, (iii) dôvod reklamácie a priložiť kópiu pokladničného dokladu a/alebo faktúry.
 7. Nárok na uplatnenie reklamácie poskytnutej zdravotnej starostlivosti zaniká najmä, ak (i) si problémy (vady) klient spôsobil sám, sú spôsobené zásahom tretej osoby alebo vonkajším činiteľom (úraz, pád, mechanické poškodenie), (ii) príčina problémov (vád) nespočíva v dodanom chybnom materiáli, resp. zdravotníckej pomôcke, (iii) v danom prípade zohráva rozhodujúcu úlohu biologický faktor na strane klienta, (iv) k problémom (vadám) došlo neodbornou manipuláciou a poškodením dodaného materiálu, resp. zdravotnej pomôcke, (v) klient dôsledne nedodržiaval pokyny Urocentrum – Bratislava, s.r.o. týkajúce sa následnej starostlivosti, kontrolných vyšetrení, ošetrení v zariadeniach Urocentrum – Bratislava, s.r.o. alebo údržby dodanej zdravotníckej pomôcky.
 8. V prípade, ak klient reklamáciu neuplatní spôsobom podľa bodu 6, objektívne tak znemožní Urocentrum – Bratislava, s.r.o. riadne posúdenie a vybavenie jeho reklamácie, v dôsledku čoho Urocentrum – Bratislava, s.r.o. nezodpovedá za následne prípadné a dodatočné náklady a rovnako nezodpovedá ani za nevybavenie reklamácie riadne a včas. V takomto prípade, rovnako, ako aj v prípade zániku nároku na uplatnenie reklamácie podľa bodu 7, je Urocentrum – Bratislava, s.r.o. oprávnené reklamáciu neprijať alebo zamietnuť.
 9. Urocentrum – Bratislava, s.r.o. príjme reklamáciu uplatnenú v súlade s bodom 5 jej prevzatím od klienta a vydá o tom klientovi písomné potvrdenie. Urocentrum – Bratislava, s.r.o. vybaví prijatú reklamáciu čo možno najskôr, resp. do tridsiatich (30) dní od prevzatia reklamácie. Urocentrum – Bratislava, s.r.o. na základe posúdenia predmetu reklamácie vybaví reklamáciu najvhodnejším spôsobom a to (i) odstránením reklamovanej vady, (ii) opravou, resp. výmenou dodaného materiálu alebo zdravotníckej pomôcky, (iii) vrátením ceny, resp. poskytnutím primeranej zľavy z ceny, (iv) písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo (v) odôvodneným zamietnutím reklamácie, pričom v každom prípade Urocentrum – Bratislava, s.r.o. vydá klientovi písomný doklad o vybavení reklamácie. V odôvodnených prípadoch si Urocentrum – Bratislava, s.r.o. vyhradzuje právo navrhnúť klientovi zmenu postupu a spôsobu vybavovania reklamácie, o čom klienta riadne upovedomí.
 10. Urocentrum – Bratislava, s.r.o. vedie internú evidenciu o reklamáciách, ktorá obsahuje údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.
 11. Urocentrum – Bratislava, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu a/alebo doplnenie tohto Reklamačného poriadku, pričom zmenené a/alebo doplnené znenie Reklamačného poriadku sa stáva pre klienta záväzným okamihom jeho vyvesenia na viditeľných miestach v zariadeniach Urocentrum – Bratislava, s.r.o., pričom klient má možnosť si ho riadne prečítať a oboznámiť sa s jeho ustanoveniami v čase pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti.
 12. Tento Reklamačný poriadok je účinný od 20. decembra 2020.